...een moment geduld...
Fidron Particulier onderzoeksbureau Field Collection
Fidron Onderzoek en Recovery

Artikel 1: Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder
1. De organisatie Fidron B.V.
2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;

Artikel 2 Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Fidron B.V. en haar medewerkers.

Artikel 3 Wijze van indienen
1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens

 • de naam en adres van de klager
 • de datum
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar wordt gemaakt
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt.

3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten, stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen 10 dagen te herstellen.
4. Indien de klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandelaar genomen.

Artikel 4 Indieningtermijn
De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt vier weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waaroer geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Kostenloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst.

Artikel 7 Mondelinge Behandelingsprocedure
1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 8 Schriftelijke Behandelingsprocedure
1. Indien klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel
3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Beslissing
De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht. Artikel 10 Schriftelijke mededeling De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.

Artikel 10 Schriftelijke mededeling
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.

Direct contact

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Korte toelichting*