...een moment geduld...
Fidron Particulier onderzoeksbureau Field Collection
Fidron Onderzoek en Recovery

1-3 Algemene voorwaarden voor dienstverlening Fidron B.V. (versie 2013.01)

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Fidron : Fidron B.V., statutair gevestigd te Dronten, en kantoorhoudende te (8042 PD) Zwolle aan het adres Branderweg 1E, ingeschreven in het Handelsregister onder het KvK nummer 39094325.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Fidron een opdracht heeft verstrekt of ter zake een aanbieding van Fidron heeft ontvangen.
1.3. Overeenkomst: de tussen Fidron en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot het verrichten van diensten.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Fidron sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden in stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf zijn gegaan.
2.3. Indien en voor zover wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden en/of de in 1.3. vermelde overeenkomst en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, dienen die afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen voordat zij werking hebben.
2.4. Algemene of bijzondere voorwaarden, gehanteerd door de opdrachtgever, gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Fidron, ter zake een specifieke overeenkomst.

3. Aanbiedingen
3.1. Een door Fidron aan de opdrachtgever gedane aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
3.2. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Fouten in de gegevens scheppen geen enkele aansprakelijkheid van Fidron jegens de opdrachtgever en geven deze geen enkel recht om van Fidron enige prestatie te vorderen.
3.3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en andere producten van de geest, die door Fidron in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn vervaardigd, blijven haar (intellectuele) eigendom. Zij mogen door de opdrachtgever niet direct of indirect aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbaar aanbod te verkrijgen. Zij mogen evenmin door de opdrachtgever worden gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd.
3.4. Indien de overeenkomst niet tot stand komt is de opdrachtgever verplicht alle documenten als bedoeld in 3.3. binnen veertien dagen aan Fidron te retourneren.

4. Totstandkoming
4.1. Een overeenkomst komt tot stand indien en nadat een opdracht door een de blijkens het Handelsregister bevoegd bestuurslid/-leden en/of door haar daartoe blijkens het Handelsregister gemachtigde procuratiehouders schriftelijk is bevestigd, dan wel doordat Fidron reeds geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
4.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken binden partijen op dezelfde wijze als waarop de overeenkomst zelf tot stand is gekomen. Als datum van totstandkoming van de aanvullende overeenkomst geldt de dag van verzending van de bevestiging van de aanvullende afspraken.
4.3. Iedere overeenkomst wordt door Fidron aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is en blijft. Fidron is gerechtigd de opdrachtgever informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid.
4.4. De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Fidron voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen jegens Fidron. Fidron is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan een verzoek als genoemd onder 4.3. is voldaan of totdat door opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen en overige met de overeenkomst verband houdende verplichtingen.

5. Inhoud van de overeenkomst
5.1. De door Fidron te verlenen diensten omvatten hetgeen in de aanbieding dan wel opdrachtbevestiging en/of aanvullende overeenkomst is beschreven.
5.2. Fidron is er jegens de opdrachtgever toe gehouden de opdrachten uit te voeren zoals van een dienstverlener met een normale – in de branche gebruikelijke – vakkennis, zorgvuldigheid en oplettendheid mag worden verwacht.
5.3. De opdrachtgever is er jegens Fidron toe gehouden alle gegevens en bescheiden welke Fidron nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en in de door Fidron gewenste vorm en op de door Fidron gewenste wijze ter beschikking van Fidron te stellen.
5.4. Fidron bepaalt zelfstandig, doch na overleg daarover te hebben gepleegd met de opdrachtgever, de wijze waarop de overeenkomst zal/moet worden uitgevoerd.
5.5. Fidron is bevoegd bepaalde werkzaamheden die tot de opdracht behoren, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten uitvoeren door derden. 5.6. Indien de uitvoering van de opdracht aan een termijn is gebonden geldt deze termijn als een streefdatum, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. Indien een fatale termijn is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht een redelijke termijn te stellen waarbinnen Fidron alsnog de opdracht kan nakomen. Eerst daarna is Fidron verzuim te verwijten.

6. Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering ervan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
6.2. Fidron zal de opdrachtgever tevoren wijzen op mogelijke financiële en/of kwalitatieve of kwantitatieve consequenties van een wijziging van de overeenkomst als bedoeld onder 6.1.
6.3. Fidron zal de opdrachtgever geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Fidron kunnen worden toegerekend.
6.4. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst zoals bedoeld onder 6.1. kan gevolgen hebben voor de oorspronkelijk afgesproken voorwaarden. Fidron zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen.

7. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst
7.1 Fidron is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor ten hoogste zes maanden dan wel over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding; indien er goede gronden bestaan om te vrezen dat opdrachtgever niet in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Fidron te voldoen in geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de WSNP regeling, stillegging of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever en indien de opdrachtgever afgesproken betalingstermijnen niet, dan wel niet behoorlijk of niet tijdig voldoet.
7.2. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Fidron in strijd zou moeten handelen met de wet, de goede zeden of de openbare orde, is Fidron wettelijk verplicht haar werkzaamheden te staken. Deze rechtshandelingen zijn op grond van artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek nietig. Fidron is verplicht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien uit de overeenkomst werkzaamheden voortvloeien die in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen is Fidron gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Fidron gehouden zal zijn tot betaling aan de opdrachtgever van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
7.3. Indien een van de gevallen genoemd in 7.1. en 7.2. zich voordoet, heeft Fidron het recht de betreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van reeds verrichte werkzaamheden en werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt en hiermee verband houdende kosten, alsmede de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor overige kosten en schaden aan de zijde van Fidron.

8. Onderzoeken
8.1. Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van Fidron een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben.
8.2. Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij te vermelden dat hij in diens hoedanigheid optreedt.
8.3. Indien personeel van Fidron een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit wordt genomen door de opdrachtgever. De aangifte zal alleen op verzoek van de opdrachtgever door personeel van Fidron worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Fidron en haar personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Fidron of haar personeel ter zake de aangifte enig verwijt valt te maken.
8.4. Na de uitvoering van een onderzoek zal Fidron aan de opdrachtgever een schriftelijk rapport uitbrengen van haar bevindingen. Aan dit rapport kan desgewenst een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van Fidron afkomstig.
8.5. Het rapport met onderzoekgegevens is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde bedoeld onder 8.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd. Het rapport of delen daarvan, alsmede de naam Fidron of de naam van de opdrachtgever mogen slechts met toestemming van de andere partij aan derden kenbaar worden gemaakt.
8.6. Fidron is niet verplicht haar informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging om deze informatiebronnen te achterhalen.

9. Prijzen en prijsverhoging
9.1. Het honorarium van Fidron is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend naar de gebruikelijke en aan de cliënt bekend gemaakte tarieven.
9.2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op lonen, reiskosten, materialen, assurantiepremies, valutawaarden en eventuele andere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
9.3. Niettemin is Fidron bevoegd naar haar keuze aan de opdrachtgever door te berekenen de tussentijdse prijsverhogingen in de kostprijsbepalende factoren, als bedoeld onder 9.2.
9.4. Fidron is niet verplicht van een prijsverhoging, als bedoeld onder 9.3., vooraf mededeling te doen aan de opdrachtgever. Wel is Fidron verplicht alle tussentijdse prijswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gespecificeerd ter kennis te brengen van de opdrachtgever.

10. Betaling
10.1. Fidron heeft het recht contante betaling van de factuur te verlangen. Indien Fidron dat verlangt, is de opdrachtgever verplicht de totale prijs voor te verrichten diensten en uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen of een andere genoegzame zekerheid te verstrekken. Indien de zekerheid door de opdrachtgever wordt geweigerd, is Fidron vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Fidron op vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
10.2. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening.
10.3. Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Fidron gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
10.4. Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, hij in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, op hem de WSNP regeling van toepassing wordt verklaard, hij onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.5. Wanneer personeel van Fidron over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en de daaraan verbonden kosten te vergoeden.
10.6. Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht, is Fidron bevoegd na aanzegging en/of wettelijke ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.7. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Fidron over het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente.

11. Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Fidron onafhankelijke en niet toerekenbare omstandigheid, die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen; oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstige belemmerende weersomstandigheden, storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Fidron of diens leveranciers, of elke andere bedreiging welke Fidron of haar werknemers direct of indirect ernstig letsel of schade zouden kunnen toebrengen.
11.2. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Fidron gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in overleg tussen partijen voor bepaalde tijd, doch ten hoogste voor zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Fidron tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden zal zijn uit welke hoofde dan ook.

12. Voorzienbare schade
12.1. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die aan Fidron of aan haar personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Fidron niet in kennis heeft gesteld.
12.2. Zowel bij het aangaan van de overeenkomst, als gedurende de uitvoering daarvan, is Fidron gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in 12.1. omschreven voorzienbare schade.

13. Eigendom van stukken en auteursrecht
13.1. Met de beperkingen zoals omschreven onder 8. verkrijgt de opdrachtgever de volledige vrije beschikking over het resultaat van de opdracht en van de aan hem door Fidron ter zake afgegeven stukken, echter onder de voorwaarde dat de opdrachtgever jegens Fidron geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
13.2. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken blijft berusten bij Fidron.

14. Wijziging en meerwerk
14.1. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Fidron zal de opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
14.2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Fidron de opdrachtgever van tevoren inlichten, indien de uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen vaste prijs wordt beïnvloed.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Fidron is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
15.1.1. Fidron is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist uitgevoerde opdrachten indien Fidron terzake van de uitvoering van de opdracht een duidelijk verwijt kan worden gemaakt en de fout bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid voorkomen had kunnen worden.
15.1.2. Fidron is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Fidron of haar personeel.
15.2. De in 15.1. neergelegde aansprakelijkheid is beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium, berekend volgens de overeenkomst in het kader waarvan de fout is gemaakt.
15.3. Ingeval van termijnoverschrijding na ingebrekestelling is de aansprakelijkheid van Fidron steeds beperkt tot 10% van het in 15.2. bedoelde bedrag.
15.4. Voor vergoeding komt uitsluitend de directe en voor Fidron voorzienbare schade in aanmerking. Fidron is derhalve niet aansprakelijk voor bedrijfsen/of stagnatieschade, door derden geleden schade of andere indirecte schade. De in het voorgaande lid bedoelde vergoedingen worden bedongen als maximum.
15.5. Fidron heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
15.6. De opdrachtgever vrijwaart Fidron tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
15.7. Deze vrijwaring vervalt indien Fidron jegens de opdrachtgever schadeplichtig is krachtens het bepaalde in de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsclausule en de betreffende claim van derden het gevolg is van een tekortkoming als bedoeld onder 11.1.

16. Klachten en klachtentermijn
16.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het honorarium dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt aan Fidron kenbaar gemaakt te worden.
16.2. Een klacht als bedoeld in 16.1. schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

17. Beëindiging
17.1. De opdracht duurt voort tot de opdracht is uitgevoerd en kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
17.2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Fidron nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Fidron vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding opeisbaar.
17.3. In afwijking van het bepaalde in 17.1. kan Fidron de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, of anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Fidron zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Op een tussen Fidron en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is slechts Nederlands recht van toepassing, dit derhalve met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel.
18.2. Bij geschillen tussen Fidron en de opdrachtgever in verband met enige overeenkomst en/of de inhoud van deze algemene voorwaarden is de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, bij uitsluiting (derhalve exclusief) bevoegd om daarvan in eerste aanleg kennis te nemen en daarin te beslissen.

Direct contact

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

    Naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer

    Korte toelichting*